Приобщаващо набиране на персонал в здравеопазването: значението на културната компетентност

Секторът на здравеопазването е една от най-важните и най-взискателните индустрии в света. Предоставянето на висококачествени грижи изисква не само медицински познания, но и съпричастност, разбиране и културна компетентност. В тази публикация в блога ще се спрем подробно на значението на приобщаващия подбор на персонал в сектора на здравеопазването и как той може да допринесе за по-качествени грижи. Ще споделим и някои практически съвети за здравните организации за прилагане на практики за приобщаващо набиране на персонал.

Разнообразието и приобщаването в здравеопазването: важна тема

За да се насърчат подходящите грижи за всеки човек и да се намалят различията в здравеопазването, е от съществено значение секторът на здравеопазването да бъде разнообразен и приобщаващ. Разнообразието и приобщаването са важни не само при предоставянето на самите грижи, но и при набирането и подбора на здравни специалисти. Добре известно е, че лекарите и другите здравни специалисти понякога са третирани различно или дискриминирани въз основа на техния културен, религиозен или етнически произход, полова идентичност, ориентация или други лични характеристики. Това може да доведе до неравностойни възможности и дори до неоптимални грижи за определени групи пациенти.

Ефектът от такава дискриминация, независимо дали е умишлена или не, може да бъде опустошителен. Тя не само пречи на професионалните перспективи на талантливите здравни специалисти, но и засяга доверието на пациентите в здравеопазването. Приобщаващото набиране на персонал е първата стъпка за решаване на тези проблеми и за изграждане на по-разнообразен и културно компетентен сектор на здравеопазването.

Приобщаващо набиране на персонал: как да го направим?

За да насърчат приобщаващото набиране на персонал, здравните заведения и болниците трябва да предприемат някои важни стъпки:

  1. Излъчвайте разнообразие: Уверете се, че самото здравно заведение излъчва разнообразие. Това може да привлече потенциални кандидати от различни среди. Разнообразието трябва да бъде видимо на всички нива, включително на ръководните длъжности.
  2. Осигуряване на разнообразен процес на подбор: Стремете се към процес на набиране и подбор, който не съдържа пристрастия. Това включва обучение на интервюиращите, за да са наясно с възможните пристрастия и несъзнателна дискриминация.
  3. Включете разнообразието в корпоративната си култура: От съществено значение е многообразието и приобщаването да са част от корпоративната култура. Това означава, че организацията трябва да се ангажира с равните възможности и уважението към всички служители.
  4. Вземете в ръка текста за свободните работни места: Уверете се, че обявата за работа не съдържа формулировки или изисквания, които могат неволно да изключат потенциални кандидати. Използвайте приобщаващ език и подчертавайте стойността на многообразието.

Какво може да направи JobPoint?

В качеството си на агенция за заетост JobPoint играе ключова роля за насърчаване на приобщаващото набиране на персонал в сектор здравеопазване. Ние разбираме, че здравният сектор има полза от разнообразни и културно компетентни здравни специалисти. Нашият подход включва:

  1. Разнообразен набор от таланти: Поддържаме широк набор от таланти - здравни специалисти от различни области и с различен опит. Това дава възможност на здравните организации да избират кандидати, които най-добре отговарят на техните нужди, и да създават разнообразна и приобщаваща среда.
  2. Информираност и обучение: Екипът ни от специалисти по набиране на персонал е обучен да познава практиките за набиране на персонал с цел приобщаване. Ангажираме се да подбираме кандидати въз основа на техните умения и опит, независимо от личните им характеристики.
  3. Партньорство със здравни институции: Работим със здравни организации, за да подпомогнем техните стратегии за набиране на персонал с цел приобщаване. Това включва помощ при прегледа на обявите за работа, препоръчване на различни кандидати и насърчаване на културата на уважение и приобщаване.

За да разберете повече за тази важна тема, препоръчваме да прочетете статията "Приобщаващите грижи започват с приобщаващо набиране и подбор" на адрес Медицински контакт. В тази статия се подчертава значението на многообразието и приобщаването в медицинския сектор.

Освен това Работна група по въпросите на многообразието ценна информация за това как здравните организации могат да прилагат приобщаващо набиране на персонал.

Приобщаващо набиране на персонал за по-добри грижи

Приобщаващото набиране на персонал в сектора на здравеопазването е свързано не само с разнообразието, но и с качеството на грижите. От съществено значение е здравните организации активно да се стремят към приобщаване, за да осигурят възможно най-доброто здравно обслужване за всички пациенти. Това започва с набирането на здравни специалисти от различни среди и създаването на култура, в която разнообразието се отбелязва и цени. Ако постигнем това, ще можем да предприемем стъпки към една по-приобщаваща и ефективна система на здравеопазване, в която JobPoint е важен партньор за осъществяването на тази визия.

  • Споделяне на тази публикация